Foreningen Slagelse Squash


- en klub med hyggelig fart på

Slagelse Squash er en frivillig forening som samarbejder med The Squash Club for at fremme squash sporten.

Som medlem af The Squash Club kan du også blive medlem at foreningen Slagelse Squash for at være med til samspil, træning, kurser, divisionskampe, turneringer eller andre sociale aktiviteter afholdt af Slagelse Squash.

Som medlem tilbydes du:

 • Samspil
 • Træning
 • Kurser (regel)
 • Rangliste udfordring
 • Klubmesterskab
 • Divisionsturnering
 • Turneringer
 • Sociale arrangementer

Foreningsmedlemskab

Prisen for et foreningsmedlemskab af Slagelse Squash er kr. 100,- pr. år. Ønsker du at blive licensspiller koster det 300,- pr. år.

Foreningen anvender holdsport.dk til håndtering af aktiviteter, turneringer, divisionskampe osv.

Foreningen har ikke en egentlig hjemmeside, men benytter Facebook siden Slagelse Squash til kommunikation.

NB! Det kræver ikke foreningsmedlemskab af Slagelse Squash for at være medlem af The Squash Club.

Indmeldelse i Foreningen Slagelse Squash

Bliv en ægte Squash Buddy

Du kan indmelde dig i foreningen ved at skrive til vores kasserer og indbetale kontingent.

 • Dansk Bank
 • 3511 11048811

Samspil

Bliv en bedre squash spiller

Slagelse Squash afholder samspil for Ranglistespillere, hver torsdag kl. 19-21

 • Der er 6 pladser til rådighed og du booker via aktiviteter på MATCHi web eller app.

Bestyrelse

Formand

Kasserer

Sekretær

Menige medlemmer


Rangeliste udfordring

Flyt dine grænser og ryk op ad ranglisten

Hvis du overvejer at udfordre en ranglistespiller, skal du gøre følgende:

 • Kontakt din modstander og aftal en tid for duellen
 • Invitere en anden spiller som dommer
 • Indberet resultatet til foreningens sekretær

Divisionskampe

Danmarksturneringen

Slagelse Squash spiller med i Danmarksturneringen og er repræsenteret i Øst Danmark med et 1. hold i 2. division og et 2. hold i 7. division.

1. holdet rykkede op i 2. division i sæson 2019/2020.

Følg med i stillingen her

Vedtægter for Slagelse Squash

Grundlagt 19. maj 2010 - CVR-nr.: 32903746


§ 1 Navn og hjemsted


Foreningen "Slagelse Squash" (SLSQ), der har hjemsted i Slagelse kommune, er stiftet den 19.05.2010 Foreningen er tilsluttet Dansk Squash Forbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i det omfang hvor der er behov for spillerlicens, og er underlagt disses love og bestemmelser.


§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke squash samt på anden måde virke for at fremme denne idræt.


§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 11 år og er i følgeskab af en myndig person, eller fyldt 15 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde.


§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket, formateret email eller ved indbetaling af årskontingent til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst tre måneder, dog er der en prøvetid på 14 dage.


§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et kvartal eller ved at undlade at indbetale kontingent. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. Evt. indbetalt kontingent for indeværende år, tilbagebetales ikke ved udmeldelse.


§ 6 Kontingent

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Kontingent gælder for et sæson år fra 1. juli til 30. juni.

Kontingentet fra 2010 indeholder ikke baneleje, baneleje skal indbetales særskilt til Baneudlejer


§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Ved for sen betaling af kontingent fremsendes via mail en rykkerskrivelse. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt via mail meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste. Nyoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden.


§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En bestyrelses afgørelse af en eksklusion kræver majoritet af stemmerne i bestyrelsen.


§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af august måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og ikke er i kontingentrestance. Passive medlemmer skal dog have været medlemmer af foreningen i mindst 6 måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, skriftlig via mail meddelelse, direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelt indkomne forslag. Det reviderede regnskab præsenteres på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.


§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne foreningsår til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand hvert andet år. 8. Valg af kasserer hvert andet år modsat året for valg af formand. 9. Valg af 5 bestyrelsesmedlem hver år. 10. Valg af revisor 11. Eventuelt.


§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret - jvf. § 9. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 13 Bestyrelse – valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, samt 4 menig bestyrelsesmedlem hvoraf en er sekretær. Menige bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.


§ 14 Tegningsret

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger på generalforsamlinger og officielle møder føres beslutningsreferat.
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 2500,- kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Foreningen har ikke tilladelse til at stifte gæld.


§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er foreningsåret. Bestyrelsen skal inden den 15. august afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. juni til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.


§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling senest 14. august vælges for et år ad gangen en revisor Revisoren skal hvert år i juli måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Foreningen kan ikke stifte gæld, lige som ingen personer på foreningens vegne kan stifte gæld.


§ 17 Vedtægtsændringer

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, enstemmighed for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt løsøre. Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Således vedtaget på den ekstra ordinær generalforsamling d.10.10.2018


Bane sponsorer
Banegrafik:
Ravn IT A/S
Billede:
Ravn IT A/S
Banegrafik:
DISSING
Billede:
DISSING
Banegrafik:
LENE'S RENGØRING A/S
Billede:
LENE'S RENGØRING A/S

Sponsorer
Billede:
Cafe De Flora
Billede:
FRESE
Billede:
STARK
Billede:
Dalby Antik
Billede:
LENE
Billede:
Rema 1000
Billede:
Kosangas Center
Billede:
Ravn IT A/S
Billede:
Kathrines Køkken
Billede:
Garant
Billede:
LYNGCO
Billede:
SAAN
Billede:
Sejers Konditori
Billede:
WAGER Regnskab
Billede:
Niels Lien
Billede:
Technifibre
Billede:
Vilcon Hotel & Konferencegaard
Billede:
Gulvmanden JC
Billede:
Jargon
Billede:
B&o Sorø
Billede:
SQLDBA
Billede:
Slagelse Vinkompagni
Billede:
Slagelse Vinkompagni
Billede:
ostenfeld Revision
Billede:
DISSING
Billede:
Dennis Auto ApS
Til toppen